Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Pahang

[wpdts item=""]
faq
ikot peta laman
B2
PORTAL RASMI
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI PAHANG

URUSAN TATATERTIB

Rayuan Tatatertib

Mengikut Peraturan 15(1), P.U.(A) 396/1993, rayuan tindakan tatatertib hendaklah dikemukakan secara bertulis kepada Lembaga Rayuan Tatatertib Perkhidmatan Awam di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam melalui Ketua Jabatan dalam tempoh 14 hari dari tarikh pegawai menerima keputusan tindakan tatatertib.

Ya, mengikut Peraturan 15(1), P.U.(A) 396/1993.

Berdasarkan Peraturan 16(4), P.U.(A) 396/1993 Lembaga Rayuan Tatatertib Perkhidmatan Awam boleh-

  1. menghantar balik kes itu kepada Lembaga Tatatertib untuk ditimbang semula;
  2. mengesahkan keputusan Lembaga Tatatertib;
  3. mengesahkan keputusan Lembaga Tatatertib tentang salah laku perayu itu tetapi mengubah hukuman itu kepada hukuman yang lebih ringan; atau
  4. mengakaskan keputusan dan hukuman Lembaga Tatatertib dan membebaskan perayu.
Tindakan Tatatertib

Tidak boleh.

Melainkan surat pertuduhan telah dihadapkan kepada pegawai sebelum tarikh kuat kuasa persaraan itu, maka tempoh perkhidmatan pegawai itu disifatkan sebagai telah dilanjutkan sehingga tindakan tatatertib itu diputuskan.

Selain daripada tindakan tatatertib, pegawai juga boleh ditamatkan perkhidmatan semasa dalam tempoh percubaan mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U. (A) 1/2012].

Tidak hadir bertugas

Tidak boleh.

Walau bagaimanapun sekiranya pegawai masih tidak hadir selepas dibebaskan sama ada dengan ikat jamin dan sebagainya, maka tindakan tatatertib boleh dikenakan bagi ketidakhadiran selepas pegawai dibebaskan.

Peraturan 23, P.U.(A) 395/1993 menjelaskan tidak hadir termasuklah tidak hadir bagi apa-apa jua tempoh masa dan tempat pegawai itu dikehendaki hadir bagi pelaksanaan tugas-tugasnya.

Peraturan 26(5), P.U.(A) 395/1993, menjelaskan jika pegawai kembali bertugas ke pejabat dalam masa 7 hari dari tarikh penyiaran notis, Ketua Jabatan hendaklah melaporkan kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan supaya prosiding tindakan tatatertib biasa dikenakan terhadap pegawai.

Penyalahgunaan Dadah

Boleh. Tindakan tatatertib ini diambil di bawah Peraturan 7 P.U.(A) 395/1993 setelah Pegawai Perubatan Kerajaan memperakukan pegawai ialah seorang penagih dadah atau menggunakan atau mengambil selain bagi maksud perubatan, suatu dadah berbahaya atau menyalahgunakan suatu dadah berbahaya yang disenaraikan dalam Jadual Pertama kepada Akta Dadah Berbahaya 1952.

Boleh. Jenis tindakan tatatertib adalah bergantung kepada keputusan penentuan jenis kesalahan tatatertib oleh Pengerusi Lembaga Tatatertib.

Rayuan Kenaikan Pangkat

Sesuatu rayuan kenaikan pangkat/pemangkuan hendaklah dikemukakan melalui Pengerusi Lembaga yang berkenaan dalam masa 30 hari daripada tarikh pegawai menerima keputusan Lembaga itu.

Translate »